top of page

AVG
Algemene Verordening Gegevensbescherming

Jeu de Boulesclub Kerkdriel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jeu de Boulesclub Kerkdriel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Privacy Verklaring

 

Jeu de Boules Club Kerkdriel zal persoonlijke gegevens van haar leden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen.

Verwerking van persoonsgegevens

Jeu de Boules Club Kerkdriel gebruikt die gegevens alleen voor de uitvoering van de vereniging en het versturen van berichten aan de leden. Wanneer u lid wordt of deelneemt aan activiteiten dan worden de door u verstrekte gegevens vastgelegd. De volgende persoonsgegevens worden opgeslagen:

  • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam;

  • Geslacht;

  • Geboortedatum;

  • Adres gegevens;

  • (Mobiele) telefoon;

  • E-mailadres.

 

Uw rechten volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens

  • Recht van verzet: op verzoek zal toezending van berichten warden stopgezet.

  • Recht op inzage; op verzoek ontvangt u een overzicht van alfe persoonsgegevens, die door de Jeu de Boules Club Kerkdriel zijn vastgelegd.

  • Recht op correctie: Indien vastgelegde persoonsgegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij deze op uw verzoek aanpassen.

  • Recht op verwijdering van gegevens: op verzoek zulfen de genoemde persoons gegevens worden gewist.

 

U kunt dit via email aan de secretaris melden.

 

Bewaartermijn

Jeu de Boulesclub Kerkdriel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonlijke gegevens die gebruikt zijn voor administratie waarvan wij wettelijk verplicht zijn deze twee (2) of zeven (7) jaar te bewaren, kunnen niet verwijderd worden. Deze zullen verwijderd worden als de wettelijk verplichte zeven jaar verstreken zijn.

Wijzigingen

Als daartoe een noodzaak blijkt, dan zal deze verklaring warden aangepast. Van aanpassingen van deze verklaring worden alle leden, per email, geïnformeerd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV)

Beheer persoonsgegevens

Jeu de Boules Club Kerkdriel beheert een ledenlijst met persoonsgegevens van haar leden. Op 25 mei 2018 is de "Algemene verordening gegevensbescherming" (AVG) in werking getreden.

 

Deze verordening is reeds in 2016 vastgesteld door de Europese Unie. Bij het in working treden van de AVG vervalt de 'Wet bescherming persoonsgegevens" (WBP) en moet worden voldaan aan de regelgeving volgens de AVG. Toezicht op naleving wordt gedaan door de autoriteit persoonsgegevens (AP).

Op grond daarvan moet onder meer het beheer en het gebruik van persoonsgegevens door de vereniging worden vastgelegd.

 

Dit document beschrijft het beheer en de maatregelen, die getroffen zijn om te voldoen aan de huidige regelgeving.

Download hier de volledige AGV.

bottom of page