top of page

Huishoudelijk Regelement

 1. De vereniging draagt de naam Jeu de Boules Club Kerkdriel en is opgericht op 6 September 2000.

 2. De nieuwe leden kunnen zich mondeling of schriftelijk aanmelden bij het bestuur. De afmelding kan mondeling of schriftelijk gebeuren bij het bestuur nadat de verplichte contributie is voldaan. Aspirant-leden krijgen een maand de gelegenheid zich "spontaan" tussen de aanwezige leden te vervoegen alvorens definitief ais lid toe te treden. Jeugdleden zijn zij die de leeftijd van 12 tot 18 jaar hebben.

 3.  De jaarlijkse contributie, door de Algemene Ledenvergadering vast te stelien, dient in het geheel te worden voldaan "voor" 1 januari van elk jaar door storting op de bankrekening bij de Regiobank, nummer: IBAN:NL89RBRB0827.991.304 ten name van Jeu de Boules Club Kerkdriel.

 4. Voor nieuwe leden geldt, dat zij bij inschrijving 1 juli verplicht zijn de gehe!e contributie te voldoen en bij inschrijving "na" 1 juli de helft van de contributie. Jeugdleden betalen 50% van de contributie.

 5. Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven personen. De verkiezing van de bestuursleden geschiedt door de Algemene Ledenvergadering uitsluitend uit de leden en SCHRIFTELIJK. De voorzitter wordt uit het bestuur gekozen.

 6. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie (3) jaar na zijn benoeming at volgens een door het bestuur op te maken rooster en blijft herkiesbaar.

 7. Het bestuur is voor zijn beleid en de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de vereniging verantwoording verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering.              

 8. Het bestuur dient zorg te dragen voor een duidelijke administratieve verslaglegging van zowel het secretariaat als van de financiën.

 9. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januan t/m 31 december.  

 10. Een jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering te noemen kascommissie bestaande uit twee (2) personen en een reserve dienen het financieel verslag te controleren. De commissie rapporteert haar bevindingen aan de Algemene Ledenvergadering en adviseert omtrent het dechargeren van de penningmeester voor diens werkzaamheden in het afgelopen jaar.

 11. Jaarlijks wordt In februari de Algemene Ledenvergadering gehouden.

 12. De uitnodiging voor een Algemene Ledenvergadering geschiedt schriftelijk aan de leden met volledige vermelding van de te behandelen agendapunten.

 13. Besluiten van de Algemene Ledenvergadering kunnen pas worden genomen als de helft + één (1) van het totaal aantal leden op de vergadering aanwezig is. Is het vereiste aantal niet aanwezig dan wordt voor dezeifde agenda binnen drie (3) weken een nieuwe bijeenkomst gepland en geldt besluitvorming als onder punt 13.

 14.  Een besluit van de Algemene Vergadering is van kracht bij een meerderheid van tenminste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen.

 15.  Het bestuur is bevoegd uitgave te doen die de door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde begroting van het betreffende jaar niet overtreffen.

 16.  De leden zijn "IN PRIVÉ" aansprakelijk voor de door hen aangebrachte schade aan derden, alsmede voor het gebruik van de opstallen en terreinen van de vereniging.

 17.  De kleding van de leden tijdens het boulen dient in gepaste vorm te zijn, dit wil zeggen met bedekt bovenlichaam, geen voetbalbroek, schoenen zonder noppen of spikes.  

 18.  Het bestuur is bevoegd uit de leden van de vereniging een commissie te benoemen ter uitvoering van een speciale opdracht.

 19. GEDRAGSCODE: Leden die zich onoorbaar gedragen kunnen door het bestuur op hun gedrag aangesproken worden en een eventuele disciplinaire straf opgelegd krijgen. In eerste instantie zal dit een waarschuwing (GELE KAART) zijn. Bij herhaling kan dit gevolgd worden door een schorsing van minimaal twee (2) weken (RODE KAART). Schorsing betekent dat de leden gedurende de schorsingsperiode de toegang tot het terrein van de vereniging ontzegd wordt.

 20. In alle gevallen, waarin deze clubregels (dit reglement) niet voorzien, beslist de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur is gemachtigd beslissend op te treden tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.

 21. Elk lid zal zich onderwerpen aan de besluiten van het besturen de Algemene Ledenvergadering, die de doelstelling van de vereniging betreffen en zich dienovereenkomstig te gedragen.

 22. De statuten van de vereniging, welke vastgesteld zijn bij notariële akte d.d. 18 September 2000 (18-09-2000) liggen ter inzage bij de bestuursleden.

 23. Bovenstaande clubregels zijn voor het eerst vastgesteld op 6 September 2000 (06-09-2000) en laatst gewijzigd op 2 februari 2005 (02-02-2005).

bottom of page